Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

www.best-site.be

Best-Site.be

Administratief adres: Vlasbekjesstraat 6, 8630 Veurne, België

info@best-site.be
Ondernemingsnummer: 0744.737.294

btw-nummer: BTW 0744.737.294

Best-Site.be, Onderneming als natuurlijke persoon door Dennis Vercauteren

Best-Site.be geniet van de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Artikel 1. Definities 1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de wederpartij van Best-Site.be.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Best-Site.be.

Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte applicatie voor web-gebaseerd gebruik. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

Domeinnaam: De unieke aanduiding van een locatie op het Internet. Bijvoorbeeld: 'Best-Site.be'. De domeinnaam wordt gebruikt om E-mail adressen (info@Best-Site.be) en web-adressen (www.Best-Site.be) aan te duiden.

Hosting: wordt de website van een informatieleverancier op een server van de Internet access provider geïnstalleerd, zodat de informatieleverancier zelf geen server moet aanschaffen en een permanente lijn moet installeren

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Best-Site.be gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Best-Site.be verrichtte handelingen.

Door ondertekening van een overeenkomst met Best-Site.be verklaart de opdrachtgever dat hij / zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Best-Site.be en dat hij / zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Best-Site.be en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door Best-Site.be gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Best-Site.be niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. Best-Site.be is een kleine onderneming en koos voor een vrijgestelde btw-plichtige. Dit betekent dat zij een prijs zonder BTW aanrekent t.a.v. haar klanten. Op elke offerte of factuur zal expliciet het volgende vermeld zijn: “Kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk”

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Best-Site.be gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Best-Site.be van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Bij een overeenkomst betaalt opdrachtgever op voorhand de kosten voor de domeinnaam en hosting. Dit wordt betaald aan Antagonist.nl. Na betaling wordt er overgegaan op het opmaken van de website.

Alle bedragen worden gefactureerd en betaald aan Best-Site.

Bij betalingen dient men rekening te houden met de opgegeven vervaldata's opgegeven door Antagonist en/of Best-Site.be.

Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website slechts 3 maand nog kosteloos uitgevoerd. Daarna worden deze niet meer kosteloos uitgevoerd. Voor verdere aanpassingen rekenen we volgens de onderhoudscontracten. Bronze: €5/maand jaarlijks contract voor beveiliging zonder hosting, Silver: €10/maand - jaarlijks contract voor beveiliging en hosting en domeinnaam, of Gold: €35/maand met een minimum aan 3 maand voor inhoudelijke aanpassingen aan de website.

Verplaatsingskosten op basis van de website : http://maps.google.com aan 0,34€/km, de kilometervergoeding wordt heen en terug gerekend vanaf de maatschappelijke zetel: Vlasbekjesstraat 6, Veurne. De eerste 3 kilometer berekend vanaf de maatschappelijke zetel, zijn gratis.

De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij / zij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. 

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, gelden de algemene voorwaarden door Antagonist of Tentoo wat betreffende facturatie en betaling. 

Artikel 5. Onderhoud en aanpassingen aan de website, updates

Met onderhoud van de website wordt bedoeld:


a) het doorvoeren van periodieke software-updates en updates van plugins en andere software minimum 1 keer per maand;
b) problemen die voortkomen uit het doorvoeren van updates;
c) het verhelpen van onvolkomenheden die een normaal functioneren van de website in de weg staan.

Voor klanten die tegen betaling maandelijks beveiligd zijn tegen hacking (Bronze- en Silver-contract), geldt in beginsel dat hacks binnen 48 uur na kennisgeving kosteloos worden hersteld.

Klanten die geen onderhoudscontract hebben afgesloten en waarvan de website wordt gehackt, betalen de helft van de prijs van een nieuwe website. Deze prijs is vast, ongeacht de tijdsduur die nodig is om deze hack te herstellen. Dit bedrag is vastgelegd op €400. Hacks worden binnen 92 uur na kennisgeving hersteld.

Opdrachtgevers die een domeinnaam en hosting afnemen bij de best-site.be zijn jaarlijks verplicht een silver-onderhoudscontract af te nemen.

Inhoudelijke aanpassingen en het toevoegen van nieuwe teksten en foto's op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten en foto's worden gratis uitgevoerd dit de eerste 3 maanden na oplevering van de website. In alle andere gevallen wordt een gold-onderhoudscontract aanbevolen. De prijs van het gold-onderhoudscontract komt bovenop de betaalde prijs van een bronze of silver contract. Indien de opdrachtgever geen onderhoudscontract heeft lopen, wordt de prijs van de het gold-onderhoudscontract verhoogt met de prijs van een bronze-onderhoudscontract. Zie ook artikel 4.

Met inhoudelijke aanpassingen en het toevoegen van teksten en foto's aan de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.

Na elke oplevering van een website heeft Best-Site.be de opdrachtgever de mogelijkheid tot gratis 2 uur onderricht in hoe hij zijn website kan aanpassen. Opdrachtgever moet hier zelf naar vragen indien hij dit wenst. Dit onderricht gebeurt bij opdrachtgever thuis of bij Dennis en dit via een laptop. Indien bij Opdrachtgever thuis, bezorgt hij Dennis toegang tot zijn Wifi-netwerk.

Best-Site.be geeft gratis advies via mail indien opdrachtgever problemen ondervind bij het aanpassen van zijn website.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige betaling van facturen.

Best-Site.be mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken. Op elke website wordt Best-Site.be onderdaan de website vernoemd en gelinkt. Opdrachtgever is verplicht dit te laten staan, tenzij schriftelijk anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

Best-Site.be zal zich naar beste kunnen, inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Best-Site.be aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Best-Site.be worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Best-Site.be zijn verstrekt, heeft Best-Site.be het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Best-Site.be is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Best-Site.be kenbaar behoorde te zijn.

Best-Site.be zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Opdrachtgever wordt door Best-Site.be verplicht zelf zijn teksten aan te leveren. Best-Site.be schrijft zelf geen teksten en kan dit ook niet uitbesteden aan derden. Opdrachtgever is hier zelf volledig verantwoordelijk voor.

Opdrachtgever vrijwaart Best-Site.be voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Best-Site.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, uitstel en/of afstel van werkzaamheden door omstandigheden die Best-Site.be redelijkerwijs niet heeft kunnen zien aankomen. Hieronder vallen onder andere afwijkende instellingen bij servers van providers gekozen door Opdrachtgever en werkzaamheden aan de site door door Opdrachtgever aangestelde derden niet met goedkeuring van Best-Site.be.

Best-Site.be verricht geen werkzaamheden en accepteert ook geen aansprakelijkheid aan websites waar ook anderen aan werken. (Bijv. door derden benadert door de Opdrachtgever)

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

Indien Best-Site.be op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Best-Site.be worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Best-Site.be. Best-Site.be is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Best-Site.be opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Na het opleveren van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Best-Site.be van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

Met betrekking tot domeinregistratie en het verlengen van een de hosting zijn de algemene voorwaarden van de hostingprovider toepasselijk.

Best-Site.be kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Best-Site.be gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

Best-Site.be heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Best-Site.be niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Best-Site.be  zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Best-Site.be  kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden schriftelijke opdrachten binnen de daarin aangegeven levertijd en levertermijn door Best-Site.be uitgevoerd.

Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de diensten af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de diensten of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken tenzij er sprake is van aantoonbare grove nalatigheid van Best-Site.be.

Artikel 11. Copyright

Alle aan Best-Site.be verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat, uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd, wenst.

Alle door Best-Site.be ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Best-Site.be voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aangeleverde teksten of beelden. Best-Site.be kan niet verantwoordelijk worden geacht voor schade aan derden door tekst of beeldwerk waar opdrachtgever niet het copyright van bezit.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Best-Site.be kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van Best-Site.be zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout. Best-Site.be is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiend uit:

- Van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.

- Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

- Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan WTCS

- Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.

- Elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud door derde en/of de opdrachtgever, hierin begrepen daden van hackers;

- Elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde gegevens en informatie:

- Het gebruik van hyperlinks/vermeldingen die de rechten van derden schaden.

Best-Site.be is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht saan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Best-Site.be is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting) d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever zou betaald hebben indien het werk tot zijn voldoening uitgevoerd zou zijn.

De aansprakelijkheid van Best-Site.be zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht

In geval van overmacht is Best-Site.be gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Best-Site.be is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop Best-Site.be geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Best-Site.be kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

Best-Site.be heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

Best-Site.be is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Best-Site.be doorgevoerd.

Best-Site.be is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

De door Best-Site.be vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 17. Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door Best-Site.be slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Best-Site.be verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 18. Gratis aanbiedingen / Aangeboden hulp

Voor gratis aanbiedingen gelden in principe dezelfde voorwaarden als bovenstaand met dien verstande dat opdrachtgever geen financiële vergoeding hoeft te betalen een vrijwillige tegemoetkoming in de kosten is altijd welkom maar niet verplicht.

Wel wordt er van opdrachtgever verwacht dat deze een positieve feedback op onze website zal plaatsen.

Ook gaat opdrachtgever ermee akkoord dat Best-Site.be opdrachtgever mag noemen als referentieadres.

Gratis aanbiedingen bevatten alleen standaard installaties van Joomla websites met standaard gratis, templates, modules en componenten.

Hosting en het aanvragen van een domeinnaam zijn nooit gratis. Kosten die Best-Site.be hiervoor moet maken worden doorberekent aan opdrachtgever.

Wanneer de werkzaamheden het stadium van eenvoudige standaard installaties voorbij gaan en de werkzaamheden dus niet langer gratis kunnen worden uitgevoerd zal Best-Site.be dit tijdig, schriftelijk, aan opdrachtgever laten weten.

Wellicht ten overvloede blijven ook bij gratis werkzaamheden de copyright rechten bij Best-Site.be liggen en niet bij opdrachtgever.

Voor gratis aangeboden hulp bij het maken van websites geldt hetzelfde als hierboven bij gratis aanbiedingen.

Partners

Image
Image

Contactgegevens

favicon

Best-Site.be

Dennis Vercauteren
Vlasbekjesstraat 6
8630 Veurne
0474/55.77.94

BTW 0744.737.294 


info@best-site.be

Vind me

iconwhatsappiconlinkedIn

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.